รายชื่อผู้วิ่งผ่านเกณฑ์


วิ่งผ่านระยะทั้งหมด 264 คน แบ่งเป็น
ระยะทาง 9.05 KM 93 คน
ระยะทาง 30.09 KM 171 คน
ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะทางที่วิ่ง (กิโลเมตร) / ระยะที่สมัครเข้ามา (กิโลเมตร)
1 ร้อยตำรวจตรี อนุสรณ์ ปัญญา 9.58/9.05
2 นายสุกิจ เอี่ยมทวีเจริญ 49.71/30.09
3 นางพิชญ์ญาภัค วงษ์ทวีกูลธนา 9.54/9.05
4 นางสาวรัชชนก​ แก้วศรีงาม 9.54/9.05
5 นายวรวิทย์ เมฆจันทร์ 10.53/9.05
6 สิบตำรวจเอก กฤษฎา จุฬารมย์ 9.54/9.05
7 นายนาวิน 9.54/9.05
8 นายพัฒนพงษ์ สงวนรักษ์ 41.58/30.09
9 จ่าสิบตำรวจ หญิง อรุณี. มีเจริญ 32.25/30.09
10 จ่าสิบตำรวจ หญิง สุพิน​ จำปาตุม 37.98/30.09
11 ว่าที่ ร.ต. ภัทรพงศ์ ชูเศษ 48.01/30.09
12 พันตำรวจโท สรัญรัฐ ชยนนท์ 62.12/30.09
13 จ่าสิบตำรวจ หญิง ราตรี วงศ์บุญชัยเลิศ 29.53/9.05
14 นางสาวภัทริน สุขพรสวรรค์ 14.33/9.05
15 นายคณิน อุดมความสุข 13.20/9.05
16 นางสาวมนต์สินี ณ อุบล 31.01/30.09
17 นางสาวรุ้งฉาย เพียรพิจิตร 48.07/30.09
18 ดาบตำรวจหญิง เพ็ญณภา สังข์สรุป 34.00/30.09
19 ร้อยตำรวจเอก หญิง ทองเงิน พรมมี 30.09/30.09
20 นายประทีป รัตนภพ 31.59/30.09
21 นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา 92.74/30.09
22 พันตำรวจโท ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร 30.60/30.09
23 นายดาบตำรวจ วรวิทย์ กุลชาติ 32.37/30.09
24 นางสาวอรุณี เลิศกรกิจจา 35.56/30.09
25 นางพันธ์ทิพา สิญจนาคม 12.84/9.05
26 นายภูริทัตต์ สิญจนาคม 35.20/30.09
27 นายอาชัญ สิญจนาคม 37.43/30.09
28 นายทัตเทพ สิญจนาคม 34.03/30.09
29 นางสาวกัลยรัตน์ เจริญภาพ 32.04/30.09
30 นายประสงค์ ผันกลาง 32.64/30.09
31 นางสาวรัตน์ติกาล มูระคา 34.10/30.09
32 นางสาวอนงนาฎ บรรหาร 33.42/30.09
33 สิบตำรวจโท ชาญศักดิ์ กันตรง 36.21/30.09
34 นางสาวอิงกมล มหาบวรรักษ์ 32.16/30.09
35 พันตำรวจโท หญิง กฤตยา แสงจันทร์ ประดิษฐพงษ์ 50.96/30.09
36 ร้อยตำรวจเอก หญิง สุนิสา ริทัศน์โส 42.09/30.09
37 นางสาวอำภา สุทธะ 9.44/9.05
38 นางสมหมาย ศรีกิมแก้ว 10.04/9.05
39 นายสำเริง ศรีกิมแก้ว 11.01/9.05
40 สิบตำรวจตรี อภิเษก ธรรมชัย 60.00/30.09
41 นายkarinthorn suwannamok 13.94/9.05
42 ดาบตำรวจหญิง มะลิพร ทองคำ 9.05/9.05
43 สิบตำรวจตรี สุรจิต จันทรา 9.05/9.05
44 นายดาบตำรวจ พัชร์พงศ์ สวาสดิ์วงศ์ 59.00/30.09
45 สิบตำรวจโท ศิวะเลิศ จันทรวิสุทธิ์เลิศ 10.00/9.05
46 ร้อยตำรวจเอก วรวุฒิ​ นามมล 48.25/9.05
47 ดาบตำรวจหญิง นิตยา พรมอุก 9.86/9.05
48 ดาบตำรวจหญิง ธิดาวรรณ ชัยเมืองใจ 9.05/9.05
49 ร้อยตำรวจเอก สมพรณ์ บุญทอง 35.40/30.09
50 นายดาบตำรวจ จำรัส สุวรรณสะอาด 31.20/30.09
51 นางสาวอรวรรณ จันทเสน 13.00/9.05
52 นายFriedl​ Leopold Paierl 53.00/30.09
53 พันตำรวจเอก อุกฤษ จันทร์แจ่มหล้า 31.00/30.09
54 นางอรอนงค์ บุญญาภิสิทธิ์โสภา 32.74/30.09
55 ร้อยตำรวจเอก หญิง สุชาดา เทวมิตร์ 31.54/30.09
56 ร้อยตำรวจเอก หญิง ลลิสา เผนานนท์ 34.00/30.09
57 นางชาลิ ชอบสุข 42.99/30.09
58 นางสาวนางสาวกุลวดี ปุงบางกะดี่ 72.00/30.09
59 นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข 39.26/30.09
60 ดาบตำรวจหญิง สุดา ดงแสนแก้ว 31.47/30.09
61 นางสาวดวงใจ วัชระศิรานนท์ 10.25/9.05
62 นายธรรมวัฒน์ การุณธนกุล 31.83/30.09
63 พันตำรวจโท บรรจง เปรมอยู่ 52.23/30.09
64 ดาบตำรวจหญิง พะเยาว์ เสาร์ทอง 9.99/9.05
65 จ่าสิบตำรวจ หญิง สายรุ้ง กล้วยทอง 30.27/30.09
66 นายดาบตำรวจ สุพิชัย โตทองหลาง 45.32/30.09
67 นายดาบตำรวจ วัฒนพงษ์ เกิดเหมาะ 55.32/9.05
68 พันตำรวจโท แสน ซิวประโคน 78.73/30.09
69 พันตำรวจโท ขจรพล เดชมี 52.20/30.09
70 ร้อยตำรวจตรี องอาจ หาญจริง 34.80/30.09
71 นายดาบตำรวจ สุริยา ปลื้มใจ 175.00/30.09
72 พันตำรวจเอก อดุลย์ สิริสิทธินันท์ 33.90/30.09
73 สิบตำรวจตรี ภณลภัส บุญยัง 33.80/30.09
74 สิบตำรวจตรี จีรณะ มหานิล 31.00/30.09
75 นายฉัตรดนัย เส้นตรัง 33.90/30.09
76 ร้อยตำรวจเอก หญิง พีรญา ตันติรักษ์ 50.00/30.09
77 นายดาบตำรวจ มานพ จันทร์งาม 31.00/30.09
78 สิบตำรวจเอก สุรสิทธิ์ คีรีชโลม 18.20/9.05
79 สิบตำรวจเอก ชายแดน 12.25/9.05
80 นางสาวสกุลกาญจน์ เกตุอู่ทอง 31.90/9.05
81 ดาบตำรวจหญิง วัลลี อัครไพจิตร 423.07/9.05
82 ดาบตำรวจหญิง ณัฐกนก ศิริ 36.00/30.09
83 นางสาวสุธารัตน์ พูนเกษม 30.28/30.09
84 นางอัมพร สุทธะ 32.38/30.09
85 พันตำรวจโท เสน่ห์ แย้มทับ 32.00/30.09
86 นางรจนา ดีโท 36.70/30.09
87 นางจุฬารัตน์ จันทกูล 37.01/30.09
88 นางสาวอำนวยพร แดงสีบัว 30.41/30.09
89 นายอาทิตย์ ศรีภูธร 81.72/30.09
90 พันตำรวจโท วิทูร ตั้งวุฒิสาร 30.90/30.09
91 จ่าสิบเอก หญิง เรืองลดา ชูหา 30.80/30.09
92 พันตำรวจโท วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ 38.80/30.09
93 นางสาวอรัญญา หอมดอก 30.13/30.09
94 พันตำรวจโท เอกภพ กมลสัจจะ 10.65/9.05
95 นางอังศณา ฤทธิ์อยู่ 38.58/30.09
96 นางปนัดดา 38.10/30.09
97 นายดาบตำรวจ ธนชัย มะธิปิไขย 41.03/30.09
98 จ่าสิบตำรวจ หญิง ลัดดา ฟองเป็ง 22.00/9.05
99 ร้อยตำรวจเอก หญิง คำพลอย นันทวงค์ 58.12/30.09
100 นางสาวทารินทร์ ยอดอ่อน 59.13/30.09
101 สิบตำรวจเอก กิตติกร สุนทรศิริ 30.17/30.09
102 นางสาวนัชชา น่วมแหวว 33.42/30.09
103 สิบตำรวจตรี หญิง อุษา ฐิตินันท์ศรกุล 11.70/9.05
104 นายดาบตำรวจ พศจรัส ตาเต็ง 31.30/30.09
105 นางสาวชลธิชา เกรียงไกรตระกูล (ครูแปม) 10.80/9.05
106 นายดาบตำรวจ ประเทือง อุตส่าห์ 10.32/9.05
107 ดาบตำรวจหญิง ศุกลภัทร สุขแจ่ม 9.08/9.05
108 สิบตำรวจเอก หญิง ศิริกาญจน์​ อินทวงษา 10.66/9.05
109 ดาบตำรวจหญิง ณฤเนตร เรืองฤทธิ์ 10.22/9.05
110 นายพงษ์พิทักษ์ ยวนจิต 9.99/9.05
111 ร้อยตำรวจเอก หญิง สาริศา เงินอยู่ 30.79/30.09
112 พันตำรวจโท จำรูญ ศรีนวล 33.85/30.09
113 นายพัพัฒพงษ์ กุลอินทร์ 38.35/9.05
114 จ่าสิบตำรวจ อนุรักษ์ เรืองฤทธิ์ 11.96/9.05
115 ดาบตำรวจหญิง เรณู ทองเลิศ 33.23/30.09
116 นางสาวพัชรา ถกลกวิน 77.52/30.09
117 นางสาวขนิษฐา ทองตรี 11.50/9.05
118 จ่าสิบตำรวจ เกียรติชัย สิริวัฒนาเดชส 10.32/9.05
119 จ่าสิบตำรวจ หญิง มาลัย อินทะยศ 69.79/9.05
120 นางสาวพิมพ์ภรณ์อร ชื่นเจริญ 10.77/9.05
121 ดาบตำรวจหญิง ธิติมา คงคานาคินทร์ 28.51/9.05
122 นายดาบตำรวจ อนันต์. บุญเทียน 9.36/9.05
123 สิบตำรวจเอก เอกยุทธ บริสุทธิ์จิต 19.07/9.05
124 สิบตำรวจตรี นรากร วรรณภพ 9.71/9.05
125 พันตำรวจโท วาณิช จิววรกิจไพบูลย์ 9.10/9.05
126 เด็กหญิงนภิสา อ่อนปัสสา 10.00/9.05
127 นางสาวรัติกาล ศรีไสวการะเกด 10.92/9.05
128 นายดาบตำรวจ เจริญรัตน์ โมกขศักดิ์ 14.30/9.05
129 สิบตำรวจโท หญิง พนิดา วาจาอนุกูล 15.42/9.05
130 สิบตำรวจโท หญิง วิลาวรรณ เทพถา 67.20/9.05
131 นางศศิวิมล นิมานนท์ 16.95/9.05
132 ดาบตำรวจหญิง ศุภกานต์ จันต๊ะวงค์ 19.48/9.05
133 นายนิติ โพธิ์ทอง 9.11/9.05
134 นายดาบตำรวจ โอวาท เจริญชัย 30.68/30.09
135 นางสาวณัฏฐกานต์ เลาแก้ว 41.68/30.09
136 คุณวิไลวรรณ ทัศไนยกุล 10.82/9.05
137 นายอัยการ คำปัน 10.29/9.05
138 จ่าสิบตำรวจ หญิง จันทร์ฉาย จะหลู 9.28/9.05
139 นางสาวมาณี แสขา 10.67/9.05
140 นางสาวสุนารี พรมดี 9.05/9.05
141 พันตำรวจโท สมภพ อ่อนสิน 9.05/9.05
142 พันตำรวจเอก สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว 18.10/9.05
143 สิบตำรวจโท หญิง พีระพร เหมะธุลิน 9.19/9.05
144 สิบตำรวจโท หญิง หนูสิน เกษี 35.98/30.09
145 จ่าสิบตำรวจ หญิง จ.ส.ต.หญิงกลอยใจ ยุคะลัง 11.12/9.05
146 นายแก้วฟอง 14.32/9.05
147 ร้อยตำรวจตรี วสันต์ ครุฑเงิน 9.40/9.05
148 ดาบตำรวจหญิง ญาณิศา สุบงกฎ 9.49/9.05
149 นางสาววิรัตน์ สวายพล 30.99/30.09
150 สิบตำรวจโท หญิง เมศิณี เข็มทอง 9.93/9.05
151 พันตำรวจโท หญิง ภาวิณี. อรอรรถ 27.15/9.05
152 คุณวลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ 30.92/30.09
153 นายดาบตำรวจ ศุภณัฐ แสงขาว 110.00/30.09
154 สิบตำรวจเอก หญิง อรณิช กุลาวงษ์ 9.76/9.05
155 นางฐิติยา เทพา 15.00/9.05
156 นางประไฟรัตน์ สุนิพันธ์ 10.00/9.05
157 นางญัฐชยา แสนแก้ว 10.00/9.05
158 นางจิรัชญา ต้นสวรรค์ 39.00/9.05
159 ร้อยตำรวจเอก สงกรานต์ แสนแก้ว 9.17/9.05
160 นางสาวSiriwan Teanwan 32.71/30.09
161 นายทินกร สุขมณี 39.11/30.09
162 นางสุนา สุวรรณรัตน์ 11.60/9.05
163 คุณรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ 35.38/30.09
164 นางสาวจันทร์ดี เต่อเน่อ 9.95/9.05
165 ร้อยตรี ศิริวัฒน์ อินทรโสภา 12.00/9.05
166 นายนคร ธรรมวิภัชน์ 12.52/9.05
167 นายฉัตรชัย เงินแสงสรวย 30.60/30.09
168 นายธราธิป หล้ามงคล 72.47/30.09
169 นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล 30.68/30.09
170 นายชวา มีเอกภาพ 51.18/9.05
171 นางอาพันธ์ชนิต เจนจิต 35.00/30.09
172 นางสาวณัฐนันท์ เธียรธนะรัตน์ 30.38/30.09
173 นางสาวธนวันต์ เธียรธนะรัตน์ 9.05/9.05
174 นางอัจจิมา เพชรสด 30.64/30.09
175 นายถิรวัฒน์ เธียรธนะรัตน์ 14.33/9.05
176 นางศุภารมย์ เธียรธนะรัตน์ 13.05/9.05
177 นายนิโรธ สุขรองแพ่ง 40.53/30.09
178 นายขวัญ ศรีจันทร์ทับ 31.95/30.09
179 นายธีรภัทร์ พันธุ์เจริญ 31.00/30.09
180 นายเอกฤทธิ์ ธาตุปัญญา 31.50/30.09
181 นางสาวฐิติมา กอบกู้ไพบูลย์กิจ 32.72/30.09
182 นางสาววันทนา พืนัยกุล 9.91/9.05
183 นางสาวมยุรัตน์ รักเกียรติ์ 67.83/30.09
184 นายภัทร​เศรษฐ์​ สุบิน​ภาว​ร​ภั​ทร์​ 20.00/9.05
185 นายศุภโชค วีระวัฒน์โสภณ 35.70/30.09
186 นางสาวธัญญรัตน์ เอกอัศดร 31.40/30.09
187 นางสาวมารศรี ยกเต้ง 30.20/30.09
188 นายอภิวัฒน์ วงค์แป้น 52.33/30.09
189 นางชุติมณฑน์ รสแก้ว 13.07/9.05
190 นางนุชจิเรศ บัวขาว 41.91/30.09
191 นางสาวเกษราภรณ์ ทองภักดี 41.60/30.09
192 นายนพดล สร้อยนาค 35.93/30.09
193 นางกาญจนา ศรัทธาบุญ 46.17/30.09
194 เด็กหญิงสิรินพร เกิดสุข 10.57/9.05
195 นางจารุวรรณ ดีปรีชา 20.23/9.05
196 นางสาวนภาภรณ์ พวงเงิน 54.03/30.09
197 พันเอก คทาวุธ ดีปรีชา 19.50/9.05
198 นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม 32.52/30.09
199 นายเกียรติชัย พุทธิถกลศร 33.37/30.09
200 นางสาวมันทนา พงศ์พิสุทธิ์กุล 15.10/9.05
201 นางสาวบุษยา สรรศรี 9.53/9.05
202 คุณภคิน นิติพุฒิพร 33.34/30.09
203 คุณธันยพงศ์ สนริ้ว 38.78/30.09
204 คุณทิพากรณ์ บรรเทือง 203.90/30.09
205 คุณธันธวัช ปิ่นทอง 120.91/30.09
206 คุณสุวนันท์ ปิยะทัศน์ 142.90/30.09
207 คุณจักริน อนันต์ 31.00/30.09
208 คุณนันธพงศ์ โพธิ์ปิดทอง 386.10/30.09
209 คุณอัฐพล ใจศักดิ์ 368.74/30.09
210 คุณกมลรัตน์ รุ่งอุทัย 35.83/30.09
211 คุณกุลธิดา กัลปพฤกษชัย 44.60/30.09
212 คุณสุภัทรา เส็งสมาน 121.80/30.09
213 คุณฉันทวัฒน์ มานพจันทโรจน์ 103.60/30.09
214 คุณปณพร เหมหรรษา 104.20/30.09
215 คุณกิตติ ภูช่างทอง 33.30/30.09
216 คุณเพ็ญนภา ภูช่างทอง 40.80/30.09
217 คุณบัญชร เอื้อกุลไพบูลย์ 53.22/30.09
218 คุณกิตติภาสน์ โชติวิวัฒน์กิจ 35.00/30.09
219 คุณธัญพิชชา สัจจะปฐมกิจ 297.40/30.09
220 คุณรัตน์เวีย พฤกษ์เมธี 81.30/30.09
221 คุณกำชัย พฤกษ์เมธี 121.20/30.09
222 คุณวีรพล น้อยคูณ 31.10/30.09
223 คุณพรศิริ ธาริวงศ์ 34.95/30.09
224 คุณศศิวิมล บัวบาน 33.40/30.09
225 คุณศิริญญา นกด่วน 90.40/30.09
226 คุณธนพล สุขสมรูป 31.80/30.09
227 คุณปริ่มกลม กองกร 259.25/30.09
228 คุณกันต์ จามรมานญ 51.36/30.09
229 คุณจิรัชยา เนธิชัย 144.30/30.09
230 คุณมณีรัตน์ เจตจวัศกุล 46.76/30.09
231 คุณโสมนภา สงวนจิตร์ 33.03/30.09
232 คุณวารารัตน์ มีวัตร 37.40/30.09
233 คุณฤทัยวรรณ เปี่ยมสมบัติ 76.30/30.09
234 คุณศิริวรรณ ภูกระทาน 56.20/30.09
235 คุณวิษณุ โล่ดำรงรัตน์ 53.60/30.09
236 คุณสุชาณุช สินธุพันธ์ 68.64/30.09
237 คุณธันยาภัทร นิลวรเกียรติ์ 86.73/30.09
238 คุณณัฐนนท์ ชาแสงบง 35.80/30.09
239 คุณปาราวตี สุขวิชัยมณี 266.27/30.09
240 คุณนวชล พรมมา 32.40/30.09
241 คุณวินิจ โล่ดำรงรัตน์ 38.84/30.09
242 คุณนัยน์ภัค โล่ดำรงรัตน์ 33.30/30.09
243 คุณมยุรา ศรีสุเมธากุล 30.35/30.09
244 คุณรัฐมาท ซาลี 32.15/30.09
245 คุณอาทิตยา ศาลาทิพ 65.30/30.09
246 คุณธิราพร อุทัยศรี 64.60/30.09
247 คุณบวรลักษณ์ มานพจันทโรจน์ 65.68/30.09
248 คุณฉัตรสบง โกมารกุล ณ นคร 34.64/30.09
249 คุณสุชีพ สูงปานเขา 30.44/30.09
250 คุณชนัฐกิตต์ จุฬเชษฐ์โสภณ 39.98/30.09
251 คุณชนิการต์ โตนสงชัย 34.64/30.09
252 คุณอริญรดา วุฒิปรีชา 32.31/30.09
253 คุณเสริมสิน บัวหลวง 72.20/30.09
254 คุณคมิก ดวงจิตต์ 37.71/30.09
255 คุณจิราภรณ์ คำฟู 85.52/30.09
256 คุณชาลินี โชติจรุง 40.36/30.09
257 คุณภัตรวดี กองจา 70.64/30.09
258 คุณหยาดอรุณ ทนผล 63.30/30.09
259 คุณณัฐณิชา ใจตา 42.32/30.09
260 คุณอริญญา คุ้มแสนเจริญ 41.76/30.09
261 คุณมนฑิรา ตานะคำ 69.92/30.09
262 คุณนพรัตน์ เทพจันที 54.00/30.09
263 คุณสุภาพ ทิศลังกา 38.20/30.09
264 สิบตำรวจโท หญิง ชนากานต์ วงษา 23.73/9.05

© 2020 มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. All rights reserved.
ติดต่อเรา : 092-7498905 Line: https://lin.ee/2wtcQFq Email: 1000run2020@gmail.com